Тerms § Conditions

Уеб- страницата-  www.rental.sportbox.bg е собственост на „СПОРТ БОКС РЕНТАЛ“ ЕООД, ЕИК: 205897771, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. “Бъндерица” № 70, адрес на кореспонденция: гр. Банско, ул. “Бъндерица” № 70 и e-mail: sportboxrent@gmail.com

Използването на информация и услуги от настоящия сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените по долу условия
 

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за храните, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите и др.

Дефиниции

“Общи условия” е настоящия документ, който регулира отношенията между потребителя и търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.

“Търговец” е  „СПОРТ БОКС РЕНТАЛ“ ЕООД, ЕИК: 205897771, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. “Бъндерица” № 70, адрес на кореспонденция: гр. Банско, ул. “Бъндерица” № 70 и e-mail: sportboxrent@gmail.com

„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което е извършило регистрация на сайта или ползва услугите на сайта като нерегистриран потребител, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в сайта стоки.

„Формуляр“ е електронна форма, която следва да бъде попълнена онлайн от потребителя лице за целите на регистрацията/ наемането на предоставяните от търговеца стоки и услуги

„Стоки“ са предлаганите в сайта на търговеца услуги за наемане от потребителя.

„Лични данни“ са предоставените от потребителя данни и информация при регистрацията.

„Отказ от закупена стока“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите

Общи условия

1.”www.rental.sportbox.bg” е уебсайт за електронна търговия – за отдаване под наем на публикуваните в него стоки и услуги: 
Ски екипировка(ски, обувки,щеки, дрехи и аксесоари)
Ски училище (ски и сноуборд уроци за деца и възрастни)

2. Информацията за услугите в сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

3. В страницата (линка) към всяка услуга, посочен в сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на услугата и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от клиента преди резервирането и наемането на услугата.

4. “www.rental.sportbox.bg” има право да променя цените на предлаганите услуги по собствена преценка без предварително уведомяване.

5. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната услуга, посочена в документите за доставка и плащане.

6. “www.rental.sportbox.bg” се задължава да предостави избраните от потребителя услуги в срок и според условия, предварително уговорени, чрез формуляра на сайта.

6.1. Сноуборд уроците се предоставят само на клиенти на възраст над 12 години.

6.2  Ски уроци в група се предлагат на деца на 7 или повече години.

6.3 Деца от 4 до 7 годишна възраст могат да получават само индивидуални уроци.

7.  Клиентът се задължава да:

Заплати цената на услугата според условията описани във формуляра на сайта,с които той предварително се е съгласил.

Заявената за наемане услуга се предоставя според условия, предварително избрани от потребителя и уговорени чрез формуляра на сайта или чрез имейл кореспонденция.

8. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за наемане от него услуга, когато тя му е предоставена при едно от следните условия:
предоставената услуга явно не съответства на заявената за наемане от клиента услуга и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
Всички обявени цени са в български лева и с включено ДДС!

Условия на пазаруване

1.  Резервиране на услуга

1.1 Резервации на предоставяните услуги, се приемат денонощно през интернет страницата www.rental.sportbox.bg или на е-mail адрес sportboxrent@gmail.com

1.2 За да направи резервация чрез сайта, клиентът трябва да попълни онлайн формуляр, като попълни информация относно личните си данни и услугата, която желае да наеме.

1.3 Екипът на Спорт Бокс се задължава в най-кратък срок да потвърди резервацията, като изпрати потвърждаващ e-mail и ако е необходимо да се свърже с клиента за уточняване на допълнителни обстоятелства.

2.  Предоставяне на услугата

2.1 Услугата се предоставя според условията, предварително уговорени във формуляра на сайта или чрез имейл кореспонденция.
2.2 Резервираната екипировка се получава от клиента на място в магазин “Спорт Бокс”, намиращ се в град Банско на ул. “Найден Геров ” 3

2.3 Резервираните ски уроци започват в избраното от клиента време, на предварително уточнено място. Екипът на “Спорт Бокс” се задължава да даде точна и изчерпателна информация на клиента относно мястото на среща със съответния ски- учител и условията на провеждане на съответния урок.

3. Начини на плащане
3.1 Стойността на всяка поръчка се потвърждава от клиента чрез формуляра на сайта. Клиентът заплаща стойността на заявените услуги по един от следните начини:

Чрез системата за електронно разплащане на сайта на търговеца, веднага след резервиране на съответната услуга
Чрез превод по банкова сметка.
Чрез плащане на място в магазин “Спорт бокс”,намиращ се на адрес- гр. Банско, ул. Найден Геров №3. При избиране на тази опция, клиентът следва да заплати съответната услуга не по-късно от 1 ден преди датата на изпълнение на услугата.
4. Отказ от приемане на услугата от страна на клиента  и възстановяване на суми

4.1. Съгласно член 50 от ЗЗП – Важи само за потребителите – физически лица съгласно ЗЗП
Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора – при договор за услуги.

4.2 Възстановяването на суми при отказ от страна на клиента се осъществява по два начина, в зависимост от начина на плащане:

По банков път, ако плащането е извършено чрез системата за електронно разплащане на сайта на търговеца или чрез банков превод. В този случай възстановяването се осъществява по същата банкова сметка, от която е осъществено плащането.
В брой, ако плащането е извършено в магазин “Спорт Бокс”.
“Спорт Бокс Рентал” ЕООД не събира данни за банкови карти!

 4.3. Не се възстановява стойността на предварително платено оборудване,без значение от срокът на наемането, когато то вече е използвано или при наличие на някое от следните обстоятелства:

При невъзможност за използване на оборудването по причини, независещи от “Спорт бокс рентал”- (Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други)

При невъзможност за използване на наето оборудване поради болест или травма. 
4.4. Не се  възстановява стойността на резервиран и предварително заплатен ски/ сноуборд урок без значение от срокът на наемането, когато той вече е проведен или при наличие на някое от следните обстоятелства:

При невъзможност на клиента да се яви на предварително уговореното място и време за провеждане на урока.
При невъзможност за осъществяване на уроци по причини, независещи от “Спорт бокс рентал”- (Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други)
При невъзможност за осъществяване на уроци поради болест или травма. 
4.5. Ски – учителите от екипа на Спорт Бокс имат право да откажат провеждането на урок, ако клиентът се яви във видимо нетрезво състояние и/ или под влиянието на наркотични вещества

 

4.6.  Клиентите на “Спорт бокс рентал” носят отговорност за наетото оборудване и отговарят за изгубено, счупено или повредено оборудване.

4.7. Изгубено, счупено или повредено оборудване се заплаща в пълен размер според пазарните цени на съответното, като се вземе предвид степента на амортизация.

4.8. Ски- учителите от екипа на Спорт Бокс имат право да откажат провеждането на урок, ако клиентът се яви във видимо нетрезво състояние и/ или под влиянието на наркотични вещества

Защита на личните данни

” www.rental.sportbox.bg” гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

” www.rental.sportbox.bg” се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на клиентите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законовата процедура.

Използването на снимковия материал поместен в сайта, за комерсиални или други цели е забранено, освен ако не е получено съгласието на www.rental.sportbox.bg.